Adatvédelmi Nyilatkozat


Az Első Agrárbiztosítási Portál Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.agrisk.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók, valamint a Honlapon keresztül szerződést kötők (a továbbiakban együtt: Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


1. Adatkezelés célja


A Szolgáltató adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során, a Szolgáltató tevékenységére, mindenkor irányadó jogszabályok által előírt ügyfélnyilvántartások vezetése, az Érintett részére vállalt szolgáltatások (így különösen: biztosítási szerződések megkötésére és kezelésére irányuló megbízásnak megfelelő független biztosításközvetítői szolgáltatások) teljesítése, a létrejött szerződések és azok feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve – az Érintett külön, erre vonatkozó hozzájárulása esetén – további szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok nyújtása.

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során, a szolgáltatások teljesítése, a Szolgáltató tevékenységére mindenkor irányadó jogszabályok szerinti ügyfélnyilvántartások vezetése, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és hírlevél küldése érdekében tárolja.

A Szolgáltató ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) által meghatározott egyéb cél lehet.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Szolgáltató a biztosítási titkot csak akkor adja, illetve adhatja ki harmadik személynek, ha az Érintett vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy a Bit. rendelkezései alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató esetlegesen az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


2. Adatkezelés jogalapja


Az adatkezelésre a www.agrisk.hu használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Bit.379.§-a alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e- mail címet regisztrálta.


3. Szolgáltató mint adatkezelő adatai


Név: Első Agrárbiztosítási Portál Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Tomori u. 40.
Adószám: 24983394-1-03
Cégjegyzékszám: 03-09-127897
Bejegyző bíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága E-mail cím: info@agrisk.hu

Telefon: 06 1 766 4533
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87248/2015.

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 214120342874

Szakmai felelősségbiztosítási kötvény kibocsátója: Allianz Hungária Biztosító Zrt. Szakmai felelősségbiztosítási kötvény száma: 324253128


4. Az adatkezelés időtartama


A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 5 munkanap.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, biztosítási törvényben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


5. A kezelt személyes adatok és biztosítási titoknak minősülő adatok köre


Regisztrációs adatok


A Honlapon a szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak a regisztrációs kérdőívet ki kell tölteniük, melynek során kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

· E-mail cím

· Jelszó

· Teljes név

· Telefonszám

Illetve a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során a Felhasználó köteles a nevét, illetve az email címét megadni kapcsolattartási célból.


Az ajánlattételi felhíváshoz szükséges adatok


A Honlapon a szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak ki kell töltenie az egyes biztosítási fajtákra vonatkozó kérdőívet, amely alapján a Szolgáltató megjeleníti az ajánlott ajánlattételi felhívásokat. Ennek a során a Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia az ajánlatok előkészítése és összehasonlíthatósága érdekében:

Növénybiztosításra vonatkozó bekért adatok:
Termesztett növények köre, terület, területazonosítás, hozam, egységár adatok.

Azonnali díjszámításhoz szükséges adatok: név, email cím.

Kért kockázatok kiválasztásával, fizetés módjával, ütemezésével állami támogatás kérésével, biztosítási önrésszel összefüggő adatok, valamint a szerződő fél és a biztosított adatai.


Technikai adatok


Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/


Cookie-k


A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a Felhasználó hozzájárulása alapján a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

· hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

· hogyan fogadhat el új cookie-kat,

· hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

· hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.


Google Adwords


A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.


6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás


Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló biztosítók, illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozó megnevezése:

Név: MULTICOM Contact Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Székhely: 1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos u. 8/b. Telefonszám: +36 (1) 310-7145
E-mail: multicom@multicom.hu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok, illetve biztosítási titoknak minősülő adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.


7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek


7.1 Tájékoztatáshoz való jog


Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.


7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását


Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.


7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen


Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Név: Első Agrárbiztosítási Portál Kft.
Cím: 6300 Kalocsa, Pf. 208.
Telefonszám: 06 1 766 4533

E-mail cím: info@agrisk.hu


7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


8. E-mail címek felhasználása


A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.


9. Hírlevél


Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.


10. Adatbiztonság


Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza

azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.


11. Egyéb rendelkezések


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett, a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

 Jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2017.02.15. napjától érvényes.

A Honlap Adatvédelmi nyilatkozat elérhető és letölthető itt: www.agrisk.hu/adatvedelem


Letöltés


Az oldal használatával hozzájárulok a cookie elemzésekhez, azok testreszabott biztosítási ajánlatokhoz történő felhasználásához, valamint elfogadom az Agrisk adatvédelmi irányelveit.
Elfogadom