Panaszkezelési szabályzat


Szolgáltató adatai:

Név: Első Agrárbiztosítási Portál Kft.

Székhely: 6300 Kalocsa, Tomori u. 40.

Cégjegyzékszám: 03-09-127897

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24983394-1-03

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-67234129

Telefonszám: 06 1 776 4533

Fax: 06 78 999 119

E-mail: info@agrisk.hu

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 55., ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.)

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 214120342874

Szakmai felelősségbiztosítási kötvény kibocsátója: Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Szakmai felelősségbiztosítási kötvény száma: 323129059


Fogalmak:

  1. Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapot megtekinti, oda belép, vagy a Honlapot, illetve az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat bármely egyéb módon igénybe veszi.

  2. Panasz: a Szolgáltató közvetítési tevékenységével kapcsolatos bármilyen panasz.


Szolgáltató a www.agrisk.hu honlapon keresztül a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. szerinti független biztosításközvetítői, biztosítási alkuszi tevékenységet folytat.  Jelen szabályzat célja az alkuszi tevékenységgel kapcsolatban a Felhasználók által tett panaszok kezelésének bemutatása. 

Jelen szabályzat nem terjed ki az alkuszi tevékenység keretében a Felhasználó által kötött biztosítási szerződésekkel kapcsolatos panaszkezelésekre. 

A Szolgáltató felé alkuszi tevékenységével kapcsolatban panaszt az alábbi elérhetőségeken fogadja:

  • a panaszkezeles@agrisk.hu e-mail címre a Szolgáltató címére küldött levél

  • személyesen az irodai címen (6300 Kalocsa, Szent István király u. 49 I./1.) minden munkanap 8-16 óráig (előre egyeztetett időpontban)

  • telefonon a +36-1-766-45-33 számon hétfőn 8-19, minden további munkanapon 8-16 óráig.

Szolgáltató személyes ügyfélfogadására telefonon keresztül lehetőség van időpontot egyeztetni.

Telefonon történő panaszkezelés esetén Szolgáltató biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli, a sikeres hívásfelépülését követő legfeljebb öt percen belül megvalósuló hívásfogadást és ügyintézést. A panasz azonnali kivizsgálása követelményének a Szolgáltató úgy is eleget tehet, hogy a hívás fogadása hangfelvétel rögzítésével történik és az ügyfelet legkésőbb a következő munkanapon érdemi panaszkezelés céljából a Szolgáltató rögzített hangfelvétel alkalmazásával visszahívja. A visszahívásról készült hangfelvételt a Szolgáltató 1 (egy) évig megőrzi.

Szolgáltató telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt 5 (öt) évig, továbbá a panasszal összefüggésben indult a felügyeleti eljárás lezárásáig, vagy az eljárás során hozott határozat ellen indított felülvizsgálati eljárás végéig megőrzi. Szolgáltató az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet 25 (huszonöt) napon belül.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén elektronikus úton elküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek elektronikus úton elküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Szolgáltató az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját legkésőbb a panasz közlését követő 30 (harminc) napon belül küldi meg Felhasználónak.

Szolgáltató a Felhasználók panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet. A panaszokat és az arra adott válaszokat 5 (öt) évig megőrzi, azt a Felügyeleti hatóság részére kérés esetén bemutatja.


A nyilvántartás tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a panasz benyújtásának időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

d) a c) pont szerinti intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá

e) a panasz megválaszolásának időpontját.

Szolgáltató a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számíthat fel. 

Szolgáltató fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartója: Surmann Árpád Kálmán

Felhasználó előtt álló további jogérvényesítési lehetőségek:


Fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezése a Magyar Nemzeti Bank előtt:

Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 55., Ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest 

Telefonszám: +36 (1) 428 2600

Telefon ügyfeleknek: +36 (80) 203 776 

Fax: +36 (1) 429 8000

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Honlap: www.mnb.hu 


Pénzügyi Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 6.

Levélcím elszámolással, szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület-1539 Budapest Pf.: 670. 

Levélcím általános ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172. 

Telefon: +36 (80) 203 776

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Szolgáltató a konkrét ügy ismerete nélkül nem vállalja, hogy egyezség hiányában a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatának aláveti magát. 

  • Bírósági eljárás kezdeményezése: jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű bíróságot ezen a linken találhatja meg: https://birosag.hu/birosag-kereso


A panaszkezelés során felmerülő személyes adatok kezeléséről a https://agrisk.hu/adatvedelem oldalon található adatvédelmi szabályzat segítségével tájékozódhat bővebben.