ÁSZF

Az ÁSZF szabályozza az Első Agrárbiztosítási Portál Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint biztosításközvetítő szolgáltató által üzemeltetett www.agrisk.hu oldalon (továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető biztosításközvetítő szolgáltatás igénybevételének feltételeit.


Szolgáltató adatai:

Név: Első Agrárbiztosítási Portál Kft.

Székhely: 6300 Kalocsa, Tomori u. 40.

Cégjegyzékszám: 03-09-127897

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24983394-1-03

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-67234129

Telefonszám: 06 1 776 4533

Fax: 06 78 999 119

E-mail: info@agrisk.hu

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina krt. 53., ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. 

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 214120342874

Szakmai felelősségbiztosítási kötvény kibocsátója: Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Szakmai felelősségbiztosítási kötvény száma: 324253128


ÁSZF-ben használt fogalmak

 1. Szolgáltató: a fentebb, „Szolgáltató adatai” alatt megjelölt adatokkal rendelkező Szolgáltató, amely a biztosítókról, és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. tv. szerinti független biztosításközvetítő, biztosítási alkusz.

 2. Ajánlattételi felhívás: üzleti célú megjelenés, biztosítási szerződés megkötésére vonatkozó, a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti ajánlattételi felhívás.

 3. Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapot megtekinti, oda belép, vagy a Honlapot, illetve az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat bármely egyéb módon igénybe veszi.

 4. Ügyfél: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a Honlapon keresztül a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel megbízási szerződést köt.

 5. Megbízási szerződés: a Szolgáltatóval az Ügyfél által jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint kötött alkuszi megbízási szerződés.

 6. Biztosító: az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi szabályozás, illetve valamely hatályos tagállami szabályozás szerint biztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre jogosult, és amelynek érdekében a Szolgáltató a Honlapon ajánlattételi felhívásokat tesz közzé.

 7. Biztosítási szerződés: a Szolgáltató közreműködésével a Honlapon keresztül a Felhasználó által kezdeményezett és megkötött biztosítási szerződés.

 8. Közvetített szolgáltatás: a Honlapon keresztül a Szolgáltató által a biztosító érdekében közvetlenül elhelyezett ajánlattételi felhívás biztosítási szerződés megkötésére, ilyen ajánlattételi felhívás elérhetővé tétele a Felhasználók számára.


A Honlap célja:

A Honlap célja, hogy a Felhasználók számára lehetőséget biztosítson ingyenesen kárszituációk tesztelésére, és hogy különböző biztosítók ajánlattételi felhívásai közül kiválaszthassák a nekik legmegfelelőbbet és a Honlapon keresztül megküldjék ajánlatkérésüket a Biztosító felé, vagy Biztosítási szerződést kössenek, amennyiben ez lehetséges.

Szolgáltató a Honlapon az alábbi, növénybiztosítással foglalkozó Biztosító termékeinek közvetítésére jogosult:

 • Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.),

 • Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.),

 • Groupama Biztosító Zrt., (1146 Budapest Erzsébet királyné útja 1/C),

 • Die Österreichische Hagelversicherung (Ausztria, 1080 Bécs, Lerchengasse 3-5.)


A Honlap használatának általános feltételei:

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsék.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Szolgáltató internetes szoftvereinek, kalkulátorainak a használatához regisztráció nem szükséges. Az egyes ajánlattételi felhívások elkészítéséhez, illetve a Felhasználó általi megtekintéséhez regisztráció szükséges.

A Felhasználó a Honlap regisztráció nélküli használata esetén is jelen ÁSZF és a Honlapon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat, valamint a Honlap egyéb szabályzatainak feltételei szerint köteles eljárni. A Felhasználó a Honlap használatával kijelenti, hogy a rá vonatkozó feltételeket megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelési elvekhez hozzájárul.

A felek által kötött szerződés(ek)re a magyar jog az irányadó és a jelen szerződés a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá esik. A megkötött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató iktat, ezért az a későbbiekben visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar.

A visszaélések megelőzése érdekében a Szolgáltató saját felhasználáson túli felhasználásnak minősíti, ha a felhasználó a Honlap internetes szoftvereit, keresőmotorjait 5 alkalommal használja anélkül, hogy végül ajánlatot tenne. Ebben az esetben a Szolgáltató megtagadhatja és korlátozhatja a Honlap elérhetőségét a Felhasználó részéről.


Szolgáltatóra, mint közvetítő szolgáltatóra vonatkozó szabályok:

A Honlap működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal, ajánlattételi felhívásokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Honlapon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

A Biztosító és a Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltató továbbá nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.


Szolgáltató mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét

 • mindazon károk tekintetében, amelyek a Honlapon elhelyezett ajánlattételi felhívásokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.

 • a Biztosító által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással elérhetővé tett információ tekintetében

 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért

 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior); valamint

 • a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Szolgáltató a Szolgáltatás 95%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette a Felhasználót a Honlapon.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően, teljes kártérítési igénnyel lép fel.

A Szolgáltató nem avatkozik bele az Ügyfelek és a Biztosítók között felmerült jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor az Ügyfél és a Biztosítók mentesítik a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől, az esetleges jogvitáját pedig a Biztosító és az Ügyfél egymás között, a Szolgáltató bevonása nélkül rendezi.


A Megbízási (alkuszi) szerződésre és a biztosítási szerződésekre vonatkozó külön rendelkezések:

Biztosítási szerződés Honlapon keresztüli megkötése és a Közvetített szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. 

Regisztráció hiányában a Felhasználónak regisztrálnia kell, amihez meg kell adnia teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, és az általa használni kívánt jelszavát, valamint el kell fogadni a hatályos Általános Szerződési Feltételeket, valamint az adatvédelmi tájékoztatót is. Opcionális jelleggel Felhasználó hozzájárulhat, hogy Szolgáltató biztosítási információkat és ajánlatokat küldjön emailben.

A regisztráció elküldésével Felhasználó ajánlatot tesz a Megbízási szerződés Szolgáltatóval történő megkötésére. A regisztráció Felhasználó általi megküldése után a Felhasználó a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címére visszaigazoló e-mailt kap, mely szerint a regisztrációja beérkezett és elfogadásra vár. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció után az elvárható időben nem kapja meg az előbb említett visszaigazolást, úgy az ajánlattételi kötöttsége megszűnik és a szerződés nem jön létre.

A Szolgáltató a regisztráció elfogadásáról illetve elutasításáról a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi a tájékoztatást. A Megbízási szerződés akkor jön létre, ha a Felhasználó regisztrációval tett szerződéskötésre irányuló ajánlatát a Szolgáltató elfogadta.

A Szolgáltató a Felhasználó felé az üzeneteit és jognyilatkozatait a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött üzeneteket a Felhasználó bármely okból nem kapja meg vagy nem olvassa el.

A felhasználói hozzáférési adatok, így különösen a jelszó titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Szolgáltató által biztosított elektronikus felületen több lehetőség is a Felhasználó rendelkezésére áll ahhoz, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ezek közé tartoznak a bevitelkor a böngészőprogram visszaléptetése, illetve a bevitt adatok ellenőrzésre felkínálása, majd a javítási lehetőség azonnali biztosítása.

Regisztrált Felhasználónak a Biztosítási Szerződés megkötéséhez, vagy a Közvetített szolgáltatás igénybevételéhez az „itt lépj be” gombra kell kattintani, majd bejelentkezés után kell a megrendelést, vagy ajánlatkérést elküldeni a Honlapon keresztül.

A Szolgáltató megkövetelheti, hogy a Megbízási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot az Ügyfél aláírva, postai úton vagy faxon is megküldje Szolgáltató részére.

A Megbízási szerződést a felek határozatlan időre kötik.

A Megbízási szerződést a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény alapján a fogyasztónak minősülő Ügyfél a Megbízási szerződés megkötését követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, a megkötött Biztosítási szerződést a megkötés napjától számított 14 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja. 

Fogyasztónak minősül jelen pont alkalmazásában az a természetes személy, akinek a részére - önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból - a szolgáltatást nyújtják, továbbá aki a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat (ajánlati felhívás) címzettje.

Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni a fenti jogot, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja, vagy egyéb igazolható módon a Szolgáltatónak eljuttatja. Biztosítási szerződésre vonatkozó felmondás esetén Szolgáltató haladéktalanul továbbítja a felmondást az érintett biztosítónak.

A Megbízási szerződés Szolgáltató általi, valamint a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél általi felmondásának felmondási ideje 30 nap. A Megbízási szerződés felmondása esetén a Szolgáltató a felmondás tényéről annak kézhezvételétől számított 8 napon belül értesíti az Ügyféllel szerződéses viszonyban álló Biztosítót.

A Megbízási szerződés bármely fél általi felmondása nem érinti a Megbízási szerződés alapján a felmondás közléséig közvetített szerződések érvényességét, valamint az az alapján teljesítendő jutalékok, díjak, egyéb fizetendő összegek megfizetésének kötelezettségét.

A Szolgáltató vagy az Ügyfél a felmondással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni azt az esetet kivéve, amennyiben a felmondásra a másik fél szerződésszegése miatt került sor.

A felek által kötött szerződésre a magyar jog az irányadó és a jelen szerződés a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá esik.


A Megbízási szerződés tartalma:

A Szolgáltató a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 398. § (1) bekezdése szerint az Ügyfél megbízásából eljáró ún. független biztosításközvetítő (alkusz).

A Szolgáltató nem a biztosító képviselője, helyette és nevében semmilyen jognyilatkozatot nem tehet. A Szolgáltató nem minősül a biztosító képviselőjének akkor sem, ha egyes biztosítói ügyrendi feladatok elvégzését átvállalja.

A Megbízási szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót a Honlapon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződéseinek a kezelésével, mely a Biztosítási szerződések megkötésének előkészítésére, a Biztosítási szerződés megkötésére, illetve az Ügyfél által korábban kötött biztosítási szerződések felmondására terjed ki. A Megbízási szerződés megkötésével az Ügyfél meghatalmazza a Szolgáltatót ennek érdekében az érintett biztosítók előtt történő eljárásra.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Honlapon keresztül, az Ügyfél által megadott biztosítási igények, és adatok, valamint az egyes a Szolgáltatóval együttműködő biztosítók által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ajánlattételi felhívásokat mutat fel az Ügyfél számára. Ennek során írásban, a Honlapon elérhető módon részletes tájékoztatást ad az egyes ajánlattételi felhívásokhoz tartozó feltételekről, és az Ügyfél ilyen rendelkezése esetén az itt szabályozottak szerint megköti a Biztosítási szerződést az Ügyfél által választott Biztosítónál.

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, az Ügyfél pedig elfogadja, hogy egyes biztosítási termékek esetében a Szolgáltató a piacon elérhető termékek köréből csak azt a terméket, vagy azokat a termékeket helyezi el a Honlapon, melyek szolgáltatóival együttműködésben van, illetve melyet vagy melyeket valamennyi tulajdonságuk figyelembe vételével a legjobbnak vagy legjobbaknak tart.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlap által kalkulált biztosítási díj csak előzetes számításokat tartalmaz; illetve az a Biztosító által várhatóan felszámításra kerülő díj, melyet a Biztosító az elbírálás során módosíthat. Ha az előzetesen kalkulált díj és a Biztosító által megadott díj csak kerekítési hibahatáron belüli mértékben tér el, úgy a Szolgáltató jogosult a Biztosítási szerződés megkötésére az Ügyfél külön jóváhagyása nélkül is. Ha az előzetesen kalkulált díj és a Biztosító által megadott díj kerekítési hibahatáron felüli mértékben tér el, úgy a Szolgáltató erről értesíti az Ügyfelet és jóváhagyását kéri a Biztosítási szerződés megkötéséhez.  Az Ügyfél a Biztosító által ténylegesen felszámításra kerülő díj megfizetésére köteles.

A biztosítási termékekre vonatkozó biztosítási szerződési feltételeket a Honlap tartalmazza, azokat az Ügyfél jogosult és köteles megismerni, s ennek ismeretében dönteni arról, hogy az adott biztosítási termék megfelel-e az ő biztosítási igényeinek. Az Ügyfél termékkel kapcsolatos további kérdéseire a Szolgáltató tájékoztatást ad az ügyfél-tájékoztatásra vonatkozó szabályoknak mindenben megfelelően.

A Honlapon keresztül kezdeményezett Biztosítási szerződések esetében a Megbízási szerződés kiterjed a Biztosítási szerződésnek az Ügyfél képviseletében való megkötésére, illetve az Ügyfél fennálló biztosítási szerződésének a felmondására, függetlenül attól, hogy azt a Honlapon keresztül kötötték-e meg. Ennek során a Szolgáltató az Ügyfél által a Honlapon keresztül kezdeményezett Biztosítási szerződés megkötésére az Ügyfél képviseletében eljárva ajánlatot tesz a Biztosító felé.

A Megbízási szerződés nem terjed ki a kárrendezési eljárásban való közreműködésre azonban a Szolgáltató külön erre irányuló nyilatkozata esetén kiterjedhet.

Szolgáltató a biztosítótól az Ügyfélnek járó összeget nem veheti át.


A Szolgáltató díjazása:

A Szolgáltató az Ügyféltől nem követel díjat a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások nyújtásáért.

A Szolgáltató attól a biztosítótól kapja a díjazását, amellyel az Ügyfél, a Honlapon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződést a Szolgáltató közreműködésével megköti.

A jelen ÁSZF-ben nem meghatározott egyéb, külön megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásokért a Szolgáltató díjat számíthat fel.

A Biztosítási szerződésre vonatkozó rendelkezések:

A Honlapon keresztül regisztráció nélkül lehetőség van biztosítással kapcsolatos adatok megadására, ezek alapján kalkulációk elvégzésére, a megadott adatok alapján az egyes biztosítások összehasonlítására, valamint Regisztrációt követően Közvetített szolgáltatás igénybevételére, vagy Biztosítási szerződés megkötésére. 

A Biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően az Ügyfélnek meg kell adnia a Biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatának paramétereit. 


Az adatok megadásának, a biztosítási kalkuláció elvégzésének, valamint Közvetített szolgáltatás igénybevételének és a Biztosítási szerződés megkötésének menete:


1. A biztosítással érintett terület kiválasztása: 

Ki kell választani azt a területet, amelyen az Ügyfél gazdálkodik, több gazdálkodással érintett terület esetében azt a területet kell megadni, amely tekintetében az Ügyfél legnagyobb mértékben folytat gazdálkodási tevékenységet.

A „Tovább” gomb megnyomásával lehet a következő lépésre áttérni.


2. Biztosítani kívánt növények megadása:

Több növényfajta kiválasztására is lehetőség van, az egyes növényfajták esetében:

 • a legördülő menüből ki kell választani a növény nevét, 

 • meg kell adni, hogy mekkora fölterületen kerül sor a növény termesztésére (mértékegysége: hektár - ha), 

 • meg kell adni a várható hozamot (tonna/ha) (állami támogatott biztosítás esetében az előző 5 év átlagos hozamát kell megadni, adatok hiányában a megyei átlaghozamot kell megadni, amit a Honlap automatikusan megjelenít), 

 • meg kell adni a becsült piaci árat (Forint/tonna).

A megadott adatok alapján a Honlapon megjelenik a növények kockázati értéke. 

Az Ügyfél a 2. lépésben tudja megjelölni, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti állami támogatást igénybe kíván-e venni a biztosítás mellé.


A „Tovább” gomb megnyomásával lehet a következő lépésre áttérni.


3. Ki kell választani a Honlapon megjelenő lehetséges biztosítási események közül a biztosítással védeni kívánt károkozási eseményeket. 

A Honlap tájékoztató jelleggel megjeleníti a minimális éves biztosítási díjat hektáronként.

A „Tovább” gomb megnyomásával lehet a következő lépésre áttérni.


4. Kiegészítő Biztosítás kiválasztása

A Honlap felkínálja a lehetséges kiegészítő biztosításokat, amelyek közül Ügyfél döntése szerint igényelhet, vagy mellőzheti kiegészítő biztosítás igénylését.  A kiegészítő biztosítások célját és igénybevételük lehetséges okait a Honlapon elhelyezett magyarázatok és súgó mutatja be.

A „Tovább” gomb megnyomásával lehet a következő lépésre áttérni.


5. Biztosítási Önrész beállítása

Az önrész beállítása kihatással lehet a biztosítási díjra, magasabb önrész esetében alacsonyabb a biztosítási díj, de kevesebb kártérítést fizet a biztosító, alacsonyabb önrész esetében magasabb lehet a biztosítási díj, azonban magasabb a várható kártérítési összeg is. 

A kártérítés és az önrész beállításának kihatásait Ügyfél a kárszimulátor gomb megnyomásával ellenőrizheti. 

A „Tovább” gomb megnyomásával lehet a következő lépésre áttérni.


6. Biztosítási szerződés megkötése (megrendelés), vagy Kiegészítő szolgáltatás igénybevétele (ajánlatkérés). 

Amennyiben a Biztosító feltüntette a biztosítási díjat is, abban az esetben az 1-5. lépésben megadott adatok alapján lehetőség van a Biztosítási szerződés megkötésére, ezen keresztül a tényleges szerződéskötésre is. 

Amennyiben a Biztosító nem tüntette fel a biztosítás díját, csak Kiegészítő szolgáltatás igénybevételére, tehát ajánlatkérés elküldésére van lehetőség, amelyre az 1-5. lépésben megadott adatok alapján kerül sor.

Szolgáltató az egyes ajánlatok mellett feltünteti a várakozási időre, a kockázatvállalás kezdetének idejére, valamint a biztosítás kalkulált költéségére (Biztosító által megadott díj és állami támogatás esetén annak figyelembevételével) a vonatkozó adatokat. Szolgáltató az egyes ajánlatok mellett úgynevezett „Agrisk-Indexet” tüntet fel, amely az egyes biztosítási konstrukciók ár-érték arányú minősítését mutatja be a többi biztosítási konstrukcióhoz képest.

Biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezésére a „Megrendelem” gomb megnyomásával, ajánlatkérésre az „Ajánlatot kérek” gomb megnyomásával kerülhet sor, amennyiben az Ügyfél regisztrált a Honlapon.


Biztosítási szerződés megkötése esetén az Ügyfélnek ki kell töltenie:

 • a területek azonosítására vonatkozó,

 • a szerződő fél és a biztosított azonosítására vonatkozó,

 • a Biztosítási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat tartalmazó űrlapokat. 

Az űrlapokat Szolgáltató biztosítja az Ügyfelek részére.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az „Agrisk-Index” a Szolgáltató szakmai mérlegelése alapján kerül kialakításra, a Szolgáltató által közzétett számítási mód alapján. Az „Agrisk-Index” ugyanakkor nem helyettesíti a részletes ajánlatok értékelését és a konkrét ajánlatok Ügyfél általi mérlegelését.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az állami támogatás igénybe vételének lehetőségére és mértékére vonatkozóan a Szolgáltató által esetleg közzétett és mérlegelt adatok kizárólag Szolgáltató saját becsléseinek tekinthetők. Az állami támogatás igénybe vételének lehetőségét és mértékét az erre hatáskörrel rendelkező szerv határozza meg. 

A Biztosítási szerződés megkötésének folyamatában a Szolgáltató további adatok megadására hívhatja fel az Ügyfelet a szerződéskötés érdekében. Az Ügyfél köteles ezen adatokat haladéktalanul rendelkezésre bocsátani; Szolgáltató jogosult ezen adatokat és nyilatkozatokat az Ügyfél képviseletében a Biztosító felé megadni, megtenni.

A Szolgáltató a Biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően az ügyfelek tájékoztatására mindenkor irányadó jogszabályok szerint tájékoztatja az Ügyfelet a kiválasztott Biztosító adatairól és a megkötni kívánt biztosítás főbb jellemzőiről. E tájékoztatással egyidejűleg a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a megkötni kívánt Biztosítási szerződés termék- vagy ügyfél-tájékoztatóját és biztosítási feltételeit az Ügyfél lementse a saját merevlemezére. A Szolgáltató személyes tárhelyet is biztosít az Ügyfél számára, amelyben az Ügyfél a megkötött biztosítási szerződéseit, illetve az azokhoz kapcsolódó termék-vagy ügyfél-tájékoztatókat, biztosítási feltételeket, illetve a Megbízási szerződéseket tárolhatja és keresheti vissza.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Biztosítók jogosultak meghatározni az ajánlatok befogadásának végső határidejét, amely után az Ügyfél nem köthet újabb biztosítási szerződést az adott évre vonatkozóan.

A biztosítási szerződés a biztosítási szerződésekre vonatkozó szabályok szerint akkor jön létre, ha a Biztosító az ajánlatot elfogadta és visszaigazolta. Ennek hiányában a Biztosítási szerződés a biztosításokra vonatkozó szabályok szerint jöhet létre (így tipikusan a biztosító által kiállított fedezetet igazoló dokumentum (kötvény) kiállításával és az abban foglaltak szerint). A Szolgáltató a létrejött szerződést megküldi az Ügyfélnek, azt feltölti az Ügyfél fiókjába. Amennyiben a szerződés nem jön létre, erről a Szolgáltató értesíti az Ügyfelet. A biztosítási kötvényt a Biztosító küldi meg az Ügyfél számára.

Ha a fedezetet igazoló dokumentum a szerződő fél ajánlatától eltér, és az eltérést a szerződő fél a dokumentum kézhezvételét követően késedelem nélkül nem kifogásolja, a szerződés a fedezetet igazoló dokumentum szerinti tartalommal jön létre. Ez a rendelkezés lényeges eltérésekre akkor alkalmazható, ha a biztosító az eltérésre a szerződő fél figyelmét, a fedezetet igazoló dokumentum átadásakor írásban felhívta. Ha a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra tizenöt napon belül nem nyilatkozik, feltéve, hogy az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és a díjszabásnak megfelelően tették. Ilyen esetben a szerződés - az ajánlat szerinti tartalommal - az ajánlatnak a biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal a kockázat-elbírálási idő elteltét követő napon jön létre. Az írásbeli megállapodást, illetőleg a biztosító elfogadó nyilatkozatát biztosítási kötvény kiállítása pótolja.

A Szolgáltató közvetítésével megkötött biztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 6:443. § (3) bekezdésében szabályozott 15 napos kockázatelbírálási határidőt - amely idő alatt a Biztosító az ajánlatot visszautasíthatja - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat a Biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél Biztosítási Szerződése azonban már a kockázat elbírálási határidő lejárta előtt is létrejöhet, ha a Biztosító ennél korábbi időpontban az Ügyfél bármilyen formában tett biztosítási ajánlatát elfogadja és erről biztosítási kötvényt, vagy igazolást bocsát ki.

Az Ügyfél által fizetendő biztosítási díjat a Biztosító számlájára kell befizetni. A Szolgáltató biztosítási díjat nem szed. A Szolgáltató az Ügyfél által kezdeményezett konkrét ajánlat visszaigazolásakor e-mailben tájékoztatja Ügyfelet az első díjrészlet összegéről, a fizetés módjáról.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a biztosítás első díjrészlete a felek által a Biztosítási Szerződésben meghatározott időpontban, külön megállapodás hiányában a Biztosítási Szerződés létrejöttekor esedékes.

A Biztosítási szerződés megkötésére tett fentiek szerinti ajánlatához fűződő jogi hatályok legkorábban akkor állnak be, ha az Ügyfél az első biztosítási díjrészletet hiánytalanul megfizette.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy egyes Biztosítóknak, a kockázatviselés kezdeti időpontjára vonatkozó szabályai eltérőek lehetnek. A szerződéskötés önmagában nem eredményezi a kockázatviselés kezdetét. A kockázatviselés kezdő időpontja általában az ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0:00 órája; egyes biztosítók azonban azt további feltételekhez (pl. első díj megfizetése) köthetik. A Szolgáltató által megadott várható kockázatviselési kezdő időpont erre tekintettel nem garantálható. A kockázatviselés kezdetének szabályairól az Ügyfél az egyes ajánlatokhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatásokban tájékozódhat.

Az Ügyfél tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult az Ügyfél által elektronikus úton elküldött ajánlatra adott visszaigazoló e-mailben, vagy a Honlapon az Ügyfél személyes menüjében tájékoztatni őt arról, hogy az általa kiválasztott biztosítás megkötéséhez az Ügyfélnek még valamely hiányt pótolnia kell. Az Ügyfél tudomásul veszi, és elfogadja, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen tesz eleget, úgy az ebből fakadó következményekért a Szolgáltató nem felelős.

Amennyiben a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges főbb dokumentumok a visszaigazoló e-mailben foglaltaknak megfelelően 15 napon belül nem érkeznek meg a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató az ajánlatot az Ügyfél értesítése mellett törölheti. Ez esetben az Ügyfélnek új ajánlatot kell elküldenie a Honlapon keresztül.

Az előbbi pontban meghatározott hiánypótlási késedelem következménye lehet az is, hogy az Ügyfél által kiválasztott biztosítást már csak az Ügyfél által a megbízásban megjelölt időponttól eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy az Ügyfél által igényelt, de az általa hibásan, vagy hiányosan megadott adatok, dokumentumok miatt nem érvényesíthető kedvezmény nélkül lehet csak megkötni. A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kifejezetten megbízza a Szolgáltatót arra, hogy ilyen esetben a biztosítást az eltérő kockázatviselési kezdettel, vagy nem érvényesíthető kedvezmény nélkül is kösse meg. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa igényelt kedvezmény nem érvényesíthető, abban az esetben a biztosítási díj összege változhat.

A felek által kötött szerződésre a magyar jog az irányadó és a jelen szerződés a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá esik.

A megkötött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató iktat ezért a későbbiekben visszakereshető. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A szerződéskötés nyelve magyar.


Adatvédelem:

A Felhasználó az alábbi linkre kattintva megtekintheti a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát www.agrisk.hu/adatvedelem.


Szerzői jogok:

A Honlap, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a Szolgáltató szellemi termékei, amelyek szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre vagy más adathordozóra mentése, vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett. A saját felhasználáson túli felhasználás pl. adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

 • Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

 • Az agrisk.hu fő vagy al-oldalainak más weboldalba történő beágyazása (pl. frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

 • A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy az agrisk.hu támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

 • A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az agrisk.hu (szolgáltató) és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az agrisk.hu szolgáltatásairól.

 • A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.agrisk.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


Panaszkezelés:

Szolgáltató a felé benyújtott panaszok kezelését a panaszkezelési szabályzata alapján végzi.


Jogviták:

Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A Honlap használatával kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni.


Egyéb rendelkezések:

Ügyfél a Megbízási szerződés létrejöttével a Szolgáltató irányában felmenti a vele Biztosítási szerződést kötő Biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól.

A Szolgáltató az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyféllel biztosítási szerződést kötő Biztosító(k)hoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a biztosításközvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani azzal, hogy amennyiben a módosítás napján már meglévő Felhasználókra, illetve a megkötött szerződésekre hátrányosabb rendelkezéseket tartalmazna, rájuk a módosítás ezen kikötései nem alkalmazhatóak. Az ÁSZF módosításait a Szolgáltató a honlapján teszi közzé. Az ÁSZF módosított rendelkezései a hatályba lépését követően a Felhasználóval szemben a Honlap első használatával válnak hatályossá.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

A jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekre a 2013. évi V. törvény és a 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2023.06.15.


Letöltés